Przetargi.pl
Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części zamówienia (Pakiety): Pakiet 1 Endometr – 2 szt. Pakiet 2 Skaler ultradźwiękowy – 2 szt. Pakiet 3 Skaler ultradźwiękowy – 1 szt. Pakiet 4 Negatoskopy – 6 szt. Pakiet 5 Negatoskopy – 7 szt. Pakiet 6 Urządzenie kompaktowe skaler z piaskarką – 2 szt. Pakiet 7 Fizjodyspenser – 1 szt. Pakiet 8 Urządzenie do mycia i konserwacji końcówek stomatologicznych – 1 szt. Pakiet 9 Piaskarka z dyszą stacjonarną – 1 szt. Pakiet 10 Mikrosilniki protetyczne – 16 szt. Pakiet 11 Fizjodyspensery – 10 szt. Pakiet 12 Endometr z funkcją badania żywotności miazgi – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 12” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33130000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Upoważnienie – pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Zamawiający informuje, że z dokumentów, o których mowa w części III.3 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji, wymaga złożenia jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach