Przetargi.pl
Dostawa materiałów i odczynników do zajęć DP/2310/52/13

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza przetarg

  • Adres: 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5
  • Województwo: świętokrzyskie
  • Telefon/fax: tel. 41 3497277 , fax. 41 3497278
  • Data zamieszczenia: 2013-03-22
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
    ul. Żeromskiego 5 5
    25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie
    tel. 41 3497277, fax. 41 3497278
    REGON: 00000140700000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa materiałów i odczynników do zajęć DP/2310/52/13
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest w części I dostawa materiałów i odczynników do zajęć dla Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach projektu PROGRES- Gospodarka-Edukacja -Sukces Przedmiotem zamówienia jest w części II dostawa materiałów i odczynników do zajęć dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Fizyki Medycznej
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336963008
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach