Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych

Prokuratura Okręgowa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20950 Lublin, ul. Okopowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5288181 , fax. 081 534 97 06
 • Data zamieszczenia: 2018-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  ul. Okopowa 2A
  20950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5288181, fax. 081 534 97 06
  REGON: 00000035900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura Okręgowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach