Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2011 roku.

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4777213, 4777214 , fax. 033 4777333
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego
  ul. Bobrecka 29 29
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 4777213, 4777214, fax. 033 4777333
  REGON: 07218622400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2011 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Cieszynie w 2011 roku. Zamówienie podzielona zostało na dwa odrębne zadania Zadanie 1 - dostawa materiałów eksploatacyjnych, Zadanie 2 - dostawa artykułów biurowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.cieszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach