Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Powiat Tucholski ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, Ul. Pocztowa 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5590700 , fax. 52 5590701
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tucholski
  Ul. Pocztowa 7 7
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5590700, fax. 52 5590701
  REGON: 09235109600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bippowiat.tuchola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi określonych szczegółowo w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30192113-6 wkłady drukujące, 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów, 30125120-8 toner do fotokopiarek. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, tj. zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących, określonych szczegółowo w załączniku Nr 6 do SIWZ. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia drukującego należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia, których stosowanie nie powoduje wyłączenia uprawnień gwarancyjnych wystawianych przez producenta urządzenia drukującego. 4. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 5. W przypadku materiałów eksploatacyjnych równoważnych, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego oraz dołączyć do ofert dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (w przypadku monochromatycznych drukarek laserowych), ISO/IEC 24711 (w przypadku tuszy do drukarek atramentowych) i ISO/IEC 19798 (w przypadku tonerów do kolorowych drukarek laserowych). Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniami, do których jest zamówiony, o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego wyprodukowanego przez producenta urządzenia. 6. Przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny będący uznaną właściwie urzędowo instytucją lub agencją kontroli jakości oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 7. Dostarczone materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji na urządzenia, do którego są przeznaczone. 8. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność lub jakość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych równoważnych odbiega od parametrów materiału oryginalnego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany dostarczonego materiału na materiał spełniający wymagania Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem lub pocztą elektroniczną bez zmiany ceny. 9. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia, natomiast w przypadku konieczności naprawy specjalistycznej w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia oraz do pokrycia kosztów tej naprawy. Wykonawca zobowiązany będzie również do pokrycia kosztów ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że uszkodzenie spowodowane było stosowaniem dostarczonego materiału równoważnego. Gdy naprawa będzie niemożliwa wykonawca będzie zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy o tej samej jakości, na swój koszt. 10. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 11. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy: lub równoważne. 12. Ilości wskazane w Załącznikach Nr 6 SIWZ mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy w cenach określonych w złożonej ofercie. 13. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na podstawie jego pisemnego zapotrzebowania zawierającego nazwę i ilość towaru przesłanego Wykonawcy pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub zgłoszonego telefonicznie. 14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 15. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 16. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach