Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 087 830 , fax. 774 333 038
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34
  48300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 087 830, fax. 774 333 038
  REGON: 31344300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół OPieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizacji zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części: Część nr 1 – dostawa papieru krepowego Część nr 2 – dostawa włókniny do sterylizacji parą wodną Część nr 3 – dostawa włókniny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru Część nr 4 – dostawa rękawów papierowo-foliowych Część nr 5 – dostawa rękawów typu TYVEK Część nr 6 – dostawa rękawów włókninowo-foliowych Część nr 7 – dostawa rękawów typu ULTRA Część nr 8 – dostawa torebek papierowo-foliowych Część nr 9 – dostawa testów symulacyjnych BOWIE-DICK Część nr 10 – dostawa wskaźników emulacyjnych TST Część nr 11 – dostawa testów biologicznych ampułkowych do pary wodnej Część nr 12 – dostawa zintegrowanych wskaźników do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w klasy 6 Część nr 13 – dostawa wskaźników wieloparametrowych do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasy 4 Część nr 14 – dostawa zintegrowanego wskaźnika do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasy 5 Część nr 15 – dostawa kaset z nadtlenkiem wodoru do sterylizatorów plazmowych STERRAD NX i STERRAD 100 S Część nr 16 – dostawa testów chemicznych do sterylizatorów STERRAD 100 S i STERRAD NX Część nr 17 – dostawa testów biologicznych do sterylizatorów STERRAD 100 S i STERRAD NX Część nr 18 – dostawa wskaźników do kontroli parametrów dezynfekcji termicznej Część nr 19 – dostawa testów do kontroli skuteczności mycia maszynowego Część nr 20 – dostawa testów wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych Część nr 21 – dostawa testów kontroli zgrzewu typu SEAL CHECK Część nr 22 – dostawa plomb do kontenerów ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną Część nr 23 – dostawa systemu dokumentacji procesów sterylizacji Część nr 24 – dostawa taśm samoprzylepnych do sterylizacji ze wskaźnikami i bez wskaźników Część nr 25 – dostawa etykiet do tac oraz plastikowych pasków do mocowania etykiet Część nr 26 – dostawa mat pochłaniających wilgoć Część nr 27 – dostawa wskaźników biologicznych do kontroli procesu sterylizacji suchym powietrzem Część nr 28 – dostawa rurek BROWNE do kontroli procesu sterylizacji suchym powietrzem Część nr 29 – dostawa żelu zapobiegającego wysychaniu zanieczyszczeń na narzędziach Część nr 30 – dostawa szczotek do mycia narzędzi Część nr 31 – dostawa czyścików do usuwania nalotów i rdzy Część nr 32 – dostawa jednorazowych filtrów do pojemników sterylizacyjnych Część nr 33 – dostawa oleju do wiertarek ACCULAN ITI Część nr 34 – dostawa jednorazowych torebek podezynfekcyjnych Część nr 35 – dostawa rękawic chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi i wysoką temperaturą Część nr 36 – dostawa spiral do oznakowania narzędzi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach