Przetargi.pl
Dostawa materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie

Gmina Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4260400 , fax. 061 4261687
 • Data zamieszczenia: 2012-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4260400, fax. 061 4261687
  REGON: 63125784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniezno.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie w związku z realizacją projektu Miasta Gniezna p.n. Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej nr 6 w Gnieźnie realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gniezno.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach