Przetargi.pl
Dostawa materiałów do utwardzania gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Brodnica w roku 2017

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, ul. Mazurska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 941 612 , fax. 564 941 640
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  ul. Mazurska 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 941 612, fax. 564 941 640
  REGON: 53423300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do utwardzania gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Brodnica w roku 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do utwardzania gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Brodnica w roku 2017 z podziałem na części: 1) dostawa kamienia klińca o frakcji 0 – 32 mm, w tym co najmniej 65 % frakcji 20 – 32 mm, w orientacyjnej ilości 500 ton, 2) dostawa kruszywa betonowego o frakcji 0 – 70 mm w orientacyjnej ilości 5.800 ton, 3) dostawa żwiru zaglinionego (skrywa – mieszanina minerałów o frakcji 0 – 32 mm, w tym co najmniej 15% frakcji powyższej 20 mm) w orientacyjnej ilości 1.800 ton. 2. Dostarczanie ww. materiałów odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie telefonicznego zlecenia Zamawiającego w terminie nie dłuższym jak 24 godziny od momentu zgłoszenia zamówienia, przy czym jedno zlecenie będzie obejmowało dostawę i rozładunek materiału w ilości od 12 do 200 ton materiału dla danej części zamówienia. W przypadku udzielenia zamówienia jednemu wykonawcy na dwie lub trzy części zamówienia wskazana wyżej ilość może wynieść jej dwu lub trzykrotność. Dokładne miejsce dowozu oraz sposób rozładunku materiału Zamawiający każdorazowo określi w zamówieniu. 3. Dostarczane materiały lub też składniki używane do ich wytworzenia spełniać będą aktualne normy jakościowe dla kruszyw mineralnych. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zażądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających normy o których mowa w ust. 3 dla każdej dostawy. 5. Ilości materiałów wymienione w pkt 1 mogą ulec zmianie i zależne będą od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113140-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach