Przetargi.pl
Dostawa materiałów do sterylizacji

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618310142 , fax. +48618310107
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618310142, fax. +48618310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orsk.ump.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający wymaga również podania nazwy producenta i nazwy handlowej oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia 3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w innych opakowaniach niż opisane w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający dopuszcza przeliczenie wielości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. 4. Zamawiający wymaga, aby opis produktu, symbol CE, nazwa handlowa, producent, rozmiary produktu, seria, data ważności – umieszczone były na /w każdym opakowaniu zbiorczym. 5. Wszystkie informacje o produktach zamieszczone na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim lub w postaci dopuszczonych przez obowiązujące prawo symboli. 6. Produkty dostarczane podczas realizacji umowy, a zwłaszcza ich nazwy handlowe oraz producent musza być identyczne z produktami zaoferowanymi w ofercie Wykonawcy. 7. Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane zgodnie z wymogami przewidzianymi przez producenta dla zaoferowanych wyrobów. 8. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. 9. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 211.) oraz dyrektywami Unii Europejskiej (zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 211). Wyroby medyczne muszą posiadać Deklaracje zgodności i Certyfikaty CE. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów , które nie są wyrobami medycznymi dla następujących pozycji: część nr 1 – poz. 2 część nr 4 - poz. 1 10. Termin dostawy maksymalnie 3 dni robocze od chwili złożenia zamówienia z zastrzeżeniem rozdziału XIII SIWZ 11. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 13. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części. Część nr 1 – opakowania sterylizacyjne – włóknina sterylizacyjna, taśmy do zamykania pakietów, Część nr 2 – opakowania sterylizacyjne – kombinacja włóknin, torebki wielokieszeniowe włókninowo-foliowe, Część nr 3 – olej do konserwacji napędów ortopedycznych, Część nr 4 – olej do konserwacji uszczelek autoklawów. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w niniejszym postępowaniu umowy. Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w projekcie umowy Załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących niniejszego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach