Przetargi.pl
Dostawa materiałów do sterylizacji

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 36200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 309 587 , fax. 134 309 587
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
  ul. Ks. J. Bielawskiego 18
  36200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 134 309 587, fax. 134 309 587
  REGON: 30447300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu/zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji wg 15 części, a w tym: Część 1: 1. Rękawy papierowo-foliowe. Część 2: 1. Papier krepowy, włóknina. Część 3: 1. Testy chemiczne do sterylizacji. Część 4: 1. Kasety do sterylizatora Sterrad NX. Część 5: 1. Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych. Część 6: 1. Fartuchy ochronne do centralnej sterylizacji. Część 7: 1. Wkłady absorbcyjne. Część 8: 1. Torby włókninowe. Część 9: 1. Etykiety do metkownicy, taśmy samoprzylepne. Część 10: 1. Rękawy do sterylizacji plazmowej. Część 11: 1. Torebki posterylizacyjne. Część 12: 1. Testy kontroli mycia do myjni dezynfektorów i myjni ultradźwiękowych. Część 13: 1. Testy dezynfekcji termicznej do myjni dezynfektorów. Część 14: 1. Test do wykrywania zanieczyszczeń białkowych. Część 15: 1. Przyrząd kontroli wsadu wraz z kompatybilnymi testami Bowie Diecka i testami biologicznymi o szybkim odczycie do pary wodnej. Szczegółowy opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach