Przetargi.pl
Dostawa materiałów do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 627 501, , fax. 825 627 510
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 825 627 501, , fax. 825 627 510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spchelm.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę: 1) masy chemoutwardzalnej przeznaczonej do wykonywania grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg, w kolorze białym w ilości do 10 000,00 kg. 2) utwardzacza do masy chemoutwardzalnej przeznaczonej do wykonywania grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg w ilości do 200,00 kg. Materiały do poziomego grubowarstwowego oznakowania dróg muszą spełniać wymagania PN-EN 1436+A1:2008 oraz muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz posiadać obowiązujące aktualne aprobaty, atesty, karty i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznana będzie dostawa spełniająca wymogi innej normy, pod warunkiem, że parametry techniczne zawarte w takiej normie nie będą gorsze od parametrów określonych w normie PN-EN 13043:2004. 3) mikrokulki szklane przeznaczone do grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg w ilości do 1 500,00 kg. Mikrokulki szklane muszą spełniać wymagania PN-EN 1423:2012 oraz muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz posiadać obowiązujące aktualne aprobaty, atesty, karty i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do w/w wymagań, jednak Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne uznana będzie dostawa spełniająca wymogi innej normy, pod warunkiem, że parametry techniczne zawarte w takiej normie nie będą gorsze od parametrów określonych w normie PN-EN 1423:2012. Dostawa nastąpi sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00-15:00, według bieżących potrzeb określanych przez Zamawiającego co do ilości, miejsca i terminu dostawy. Miejscem dostawy jest baza materiałowo-sprzętowa w Sielcu, Sielec 144, 22-122 Leśniowice. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Minimalna realizacja ilościowa to 80% przedmiotu zamówienia. 2. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 1) 448111000-8 Farba drogowa 2) 34922110-0 Elementy szklane do oznakowania dróg 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (oznaczenie przedsiębiorstwa) Podwykonawców (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy). 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, żę proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 6. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 7. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jak za swoje własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44811000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert, w formie oryginału, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Informacje zawarte w oświadczeniach, wymienionych w pkt VI.1,stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI.1 SIWZ. 4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI.1 SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne): Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ten potwierdza brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną