Przetargi.pl
Dostawa materiałów do ochrony i kształtowania środowiska

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 32 28 15 , fax. 261 32 34 50
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 32 28 15, fax. 261 32 34 50
  REGON: 28060368400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do ochrony i kształtowania środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do ochrony i kształtowania środowiska konserwujących (materiały sorpcyjne, apteczki ekologiczne poligonowe, pojemniki z tworzyw, wanny wychwytowe) zwanych dalej materiałem lub towarem, w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, z podziałem na 2 części (zadania). 2. Wszystkie materiały, będące przedmiotem umowy, muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta, pierwszej jakości. 3. Dostawa przedmiotu umowy musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (rodzaj, ilość oraz termin ważności - dotyczy materiałów, na które producent udzielił gwarancji) bez konieczności naruszania opakowania oraz z wszelkimi zabezpieczeniami stosowanymi przez producentów. 4. Wykonawca dostarczy towar w opakowaniach typowych, stosowanych przez producenta. Na opakowaniach muszą być etykiety identyfikujące dany towar (nazwa, adres i znak firmowy producenta, nazwa asortymentu, rozmiar, gatunek, znak jakości, kolor) bez konieczności naruszenia opakowania oraz powinny posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. halony – jeśli są stosowane). 5. Produkty muszą ściśle spełniać określone wymiary przez Zamawiającego. 6. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. 7. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy aktualne karty charakterystyki na płyn odtłuszczający, sorbent zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Nr 1907/2006/WE oraz Nr 453/2010/WE. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9. Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 10. W przypadku osób biorących udział w realizacji zamówienia nie posiadających obywatelstwa polskiego winny być spełnione wymagania określone w Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 25.01.2017 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24960000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach