Przetargi.pl
„Dostawa materiałów do konserwacji branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej”

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie ogłasza przetarg

 • Adres: 78301 Świdwin, ul. Połczyńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 533 509 , fax. 261 533 509
 • Data zamieszczenia: 2017-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  ul. Połczyńska 32
  78301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 533 509, fax. 261 533 509
  REGON: 33102935500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów do konserwacji branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów do konserwacji branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Przedmiot zamówienia podzielono na 9 zadań:a)Zadanie nr 1 – Świdwin branża budowlana, b)Zadanie nr 2 – Świdwin branża sanitarna, c)Zadanie nr 3 – Świdwin branża elektryczna. Adres dostawy Zadania nr 1, Zadania nr 2 oraz Zadania nr 3: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin, d)Zadanie nr 4 – Mrzeżyno branża budowlana, e)Zadanie nr 5 – Mrzeżyno branża sanitarna, f)Zadanie nr 6 – Mrzeżyno branża elektryczna Adres dostawy Zadania nr 4, Zadania nr 5 oraz Zadania nr 6: Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego 1, 72-331 Mrzeżyno, g)Zadanie nr 7 – Trzebiatów branża budowlana, h)Zadanie nr 8 – Trzebiatów branża sanitarna, i)Zadanie nr 9 – Trzebiatów branża elektryczna Adres dostawy Zadania nr 7, Zadania nr 8 oraz Zadania nr 9: Trzebiatów, ul. Zagórska 21, 72-321 Trzebiatów. Szczegółowy opis, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy), który jest jej integralną częścią.Wszystkie materiały do konserwacji branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej wyszczególnione w załączniku nr 3 muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa: „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) zgodnie z pkt 5 ppkt e) w Rozdziale 6.Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja taka musi zawierać nazwę towaru oraz wskazywać ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku gdy Wykonawca oferuje produkty równoważne, obowiązany jest do wypełnienia karty produktów równoważnych – załącznik nr 7 do SIWZ oraz dołączenia jej do oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na część obejmującą jedno, kilka lub wszystkie zadania.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach