Przetargi.pl
Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 439 052 , fax. 632 439 057
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
  ul. Staszica 16
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 439 052, fax. 632 439 057
  REGON: 77818800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.psse-konin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań laboratoryjnych z podziałem na dwadzieścia pięć części, zwane dalej „ Pakietami”, których ilości i opisy znajdują się w załącznikach nr 2-26 do SIWZ tj: Pakiet I - Odczynniki chemiczne, Pakiet II - Odczynniki chemiczne o specjalnej czystości - chromatografia, Pakiet III - Odczynniki o specjalnej czystości ASA, Pakiet IV - Roztwory mianowane, Pakiet V - Wzorce do sporządzania krzywej wzorcowej, Pakiet VI - Wzorce do kontroli, Pakiet VII - Materiały do badania mętności i testy, Pakiet VIII - Wzorce, Pakiet IX - Podłoża bakteriologiczne, Pakiet X - Lateksy, Pakiet XI - Preparaty diagnostyczne, Pakiet XII - Odczynniki do wykrywania Escherichia coli, Pakiet XIII - Zestaw diagnostyczny Colilert, Pakiet XIV - Szkło laboratoryjne, Pakiet XV - Drobny sprzęt, Pakiet XVI - Materiały pomocnicze, Pakiet XVII - Podłoża bakteriologiczne do diagnostyki lekarskiej Pakiet XVIII - Kolumienki ekstrakcyjne, Pakiet XIX - Materiały do chromatografii, Pakiet XX - Części wymienne do chromatografu jonowego, Pakiet XXI- Części wymienne do systemu oczyszczania wody, Pakiet XXII - Materiały do ASA, Pakiet XXIII - Filtry Pakiet XXIV - Testy Pakiet XXV - Zestaw do badania zawartości chloru wolnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, podpisanego przez wszystkich przedstawicieli wykonawców uprawnionych do ich reprezentowania w obrocie prawnym (występujących z imienia i nazwiska w dokumentach potwierdzających prawo wykonawców do występowania w obrocie prawnym). Wykonawca przedstawia oryginały oświadczeń oraz oryginały lub kopie pozostałych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a jeżeli dokumenty sporządzone są w języku obcym – wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 2) Wypełnione formularze asortymentowo-cenowe- Załączniki nr 2-26 3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – Załącznik nr 30 (jeżeli dotyczy), 4) Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 32,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach