Przetargi.pl
Dostawa materiałów do badan laboratoryjnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 439 052 , fax. 632 439 057
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
  ul. Staszica 16
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 632 439 052, fax. 632 439 057
  REGON: 77818800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.psse-konin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do badan laboratoryjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań laboratoryjnych z podziałem na pięć części, zwane dalej Pakietami, których ilości i opisy znajdują się w załącznikach nr 2-6 do SIWZ tj: Pakiet I - Odczynniki do wykrywania Escherichia coli, Pakiet II - Drobny sprzęt, Pakiet III - Materiały pomocnicze, Pakiet IV - Probówki jednorazowe, Pakiet V - Podłoża bakteriologiczne do diagnostyki lekarskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, podpisanego przez wszystkich przedstawicieli wykonawców uprawnionych do ich reprezentowania w obrocie prawnym (występujących z imienia i nazwiska w dokumentach potwierdzających prawo wykonawców do występowania w obrocie prawnym). 8. Wykonawca przedstawia oryginały oświadczeń oraz oryginały lub kopie pozostałych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a jeżeli dokumenty sporządzone są w języku obcym – wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach