Przetargi.pl
„Dostawa materiałów biurowych”. Zamówienie udzielane w 5 częściach

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów biurowych”. Zamówienie udzielane w 5 częściach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Opis przedmiotu zamówienia : „Dostawa materiałów biurowych" Część I – dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek Część II – dostawa kopert, ofertówek, itp. Część III – dostawa materiałów piśmiennych Część IV – dostawa segregatorów, skoroszytów i teczek Część V - dostawa materiałów biurowych. 2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: dostarczenia materiałów biurowych własnym transportem, na swój koszt, 2. nieodpłatnego wniesienia materiałów biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1a,1b,1c,1d oraz 1e do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) 4) W załącznikach nr 1a,1b,1c,1d oraz 1e do SIWZ należy podać nazwę symbol i producenta materiałów. 5) Oferowane materiały muszą być: 1.zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, że produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania i jest fabrycznie nowy, 2. posiadać naniesiony na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym opis jednoznacznie identyfikujący producenta i produkt, 3. dostarczone w opakowaniach pojedynczych typowych dla danego produktu. Termin i miejsce realizacji zamówienia Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. Miejsce realizacji: Urząd Miasta 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4A i ul. Francuska 70. Zamówienie będzie realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, do godz. 15:00, od dnia następnego po złożeniu zapotrzebowania. Zamówienie będzie zgłaszane telefonicznie lub e-mailem. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.​
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197642-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium przetargowe w wysokości Część I - 2 500,00 zł Część II - 800,00 zł Część III - 600,00 zł Część IV - 800,00 zł Część V - 700,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu z postępowania, - spełnia warunki udziału w postępowaniu w formach określonych w załącznikach nr 2 i nr 3 do SIWZ. 3) Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Kalkulację ceny ofertowej stanowiącą załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do SIWZ. 6) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ​

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach