Przetargi.pl
dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero formatu A4 do drukarek laserowych i atramentowych oraz kopiarek; oznaczenie sprawy 265-020-192/2013/AB

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, ul Podwale 31-33
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 340 38 00 , fax. (071) 782 41 71
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  ul Podwale 31-33 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 340 38 00, fax. (071) 782 41 71
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero formatu A4 do drukarek laserowych i atramentowych oraz kopiarek; oznaczenie sprawy 265-020-192/2013/AB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych oraz papieru ksero formatu A4 do drukarek laserowych i atramentowych oraz kopiarek. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 2.1. Papieru do drukarek laserowych i atramentowych oraz kopiarek zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pozycji 1 w tabeli asortymentowo-cenowej numer 2 dla części 2 postępowania (załącznik numer 1 do SIWZ), tj.: 2.1.1. Format A4. 2.1.2. Gramatura 80g/m?; 2.1.3. Kolor biały, białość CIE 161 ? 2. 2.1.4. Grubość nie mniej niż 105 ?m. 2.1.5. Ryza zawiera 500 arkuszy. 2.1.6. Opakowanie każdej ryzy musi posiadać trwałe oznakowanie określające producenta, typ, format i gramaturę. 2.1.7. Papier zapakowany w pudełka z twardego kartonu po 5 ryz. 2.1.8. Papier musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta. 2.2. Materiałów biurowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pozycjach 1-26 w tabeli asortymentowo-cenowej numer 1 dla części 1 postępowania (załączniku numer 1 do SIWZ). 3. Szczegółową charakterystykę oraz opis przedmiotu zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne określono w tabelach asortymentowo-cenowych (nr 1 i 2) w formularzu ofertowym - załącznik numer 1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 4.1. Część 1 postępowania: dostawa materiałów biurowych o wymaganiach określonych w kolumnie II w tabeli asortymentowo-cenowej numer 1 dla części 1 postępowania (załącznik numer 1 do SIWZ). 4.2. Część 2 postępowania: dostawa papieru ksero format A4 o wymaganiach określonych w kolumnie II w tabeli asortymentowo-cenowej numer 2 dla części 2 postępowania (załącznik numer 1 do SIWZ). 4.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo na dwie części postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej dostawę całkowitej ilości asortymentu wskazanego przez Zamawiającego w danej części postępowania. 5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 5.1. 30197644-2 (papier kserograficzny); 30192000-1 (wyroby biurowe); 22800000-8 (rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury); 30190000-7 (różny sprzęt i artykuły biurowe); 30199500-5 (segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby); 22600000-6 (tusz); 30197320-5 (zszywacze); 30197100-7 (zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie); 24910000-6 (Kleje); 30237430-2 (Markery); 30192121-5 (Długopisy kulkowe); 30199230-1 (Koperty); 30197220-4 (Spinacze do papieru). 6. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych załącznikach przedmiot zamówienia - ze względu na specyfikę (cechy) zamawianego przedmiotu - został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, intencją zamawiającego jest przedstawienie typu (cech) materiału lub technologii oraz efektywniejsza i bardziej adekwatna charakterystyka przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Zamawiający wskazuje na produkt referencyjny jako na szablon, którego cechy i parametry są istotne dla zamawiającego i w pełni oddają potrzeby zamawiającego uzasadnione specyfiką zamówienia. W tym przypadku zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych bądź zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ, ale oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub innego pochodzenia. Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Dopuszczalność udziału podwykonawców: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia (określonych prac bądź czynności) podwykonawcom, jednakże w takim przypadku Zamawiający wymaga wskazania w ofercie tych prac lub czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach