Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 12 00 , fax. 41 200 12 10
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 12 00, fax. 41 200 12 10
  REGON: 29100937200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz Ofertowy. Wskazane ilości sztuk, opakowań, bloczków, ryz, arkuszy i rolek w poszczególnych asortymentach stanowią planowaną wielkość i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym +/- nie może przekroczyć 15% wartości umowy. Zamawiający w okresie trwania umowy zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych materiałów biurowych w ramach całego wyspecyfikowanego asortymentu. Planowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia ilości stanowią podstawę do ustalenia ceny oferty ogółem na potrzeby rozstrzygnięcia postępowania. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie przez Zamawiającego zamówienia w ilości ustalonej w ofercie jako planowana. 3. Materiały biurowe dostarczane będą sukcesywnie partiami w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego w okresie 12 kolejnych miesięcy od dnia podpisania umowy, na podstawie zamówień jednostkowych, do siedziby Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, pokój nr 1 poziom 0 lub pokój nr 51 poziom -1. Zapotrzebowania na poszczególne dostawy będą składane za pomocą poczty elektronicznej lub wysyłane faksem. Maksymalny termin realizacji dostaw poszczególnych partii - dostaw cząstkowych, wynosić może 5 dni od momentu złożenia zapotrzebowania. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, fabrycznie nowy, kompletny, posiadał wymagane prawem atesty i certyfikaty. Materiały biurowe mają być opakowane oryginalnie w nienaruszonych opakowaniach i powinny posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę producenta materiału oraz termin przydatności artykułu do stosowania (nie dotyczy artykułów o nieoznaczonym przez producenta okresie przydatności do stosowania). Zamawiający wymaga podania w ofercie modelu/symbolu/nazwy oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. W okresie trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia wg modelu/symbolu/nazwy określonego w złożonej ofercie. 5. Dla potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie szczegółowej specyfikacji (metryczek produktów, zdjęć, opisów katalogowych) wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu ofertowym w rubryce 9 - Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych oraz uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części oraz składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 4.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wedle wyboru Wykonawcy wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kielcach Nr 52 8493 0004 0000 0057 2783 0008 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego. 4. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę należy dołączyć do oferty. Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 455) wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego czy też innego banku. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, III piętro, pok. 363 przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę wraz z pieczątką, datą i godziną wpływu do kasy Starostwa, należy dołączyć do oferty. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą), e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji dostaw cząstkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach