Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-481 Kraków, Promienistych
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 298 010, , fax. 124 211 311
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Promienistych 1
  31-481 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 298 010, , fax. 124 211 311
  REGON: 10613083000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i kalendarzy dla Małopolskiego Oddziału Regionalnego i Biur Powiatowych ARiMR w województwie małopolskim w ilościach i asortymencie szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 i 1A do niniejszej Specyfikacji (Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz ofertowy). SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.arimr.gov.pl, zakładka Przetargi/ Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez ARiMR bez platformy zakupowej/ OR06-Małopolski. 2. Użyty w opisie przedmiotu zamówienia termin „opakowanie” oraz podana liczba sztuk, które opakowanie to obejmuje, służy jedynie prawidłowemu wyliczeniu ceny. Przy dostawie Zamawiający nie wymaga, aby liczba sztuk w opakowaniu odpowiadała dokładnie liczbie określonej w opisie przedmiotu zamówienia, a jedynie by liczba sztuk odpowiadała ich sumie całkowitej wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca jest zobowiązany przy wystawianiu faktur do stosowania nazewnictwa lub numeru pozycji asortymentu z opisu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały spełniały wymagania techniczne i jakościowe opisane w załączniku 1 i 1A do Specyfikacji, oraz były wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy, posiadały nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, były oznaczone etykietami lub opisem umożliwiającym ich identyfikację z nazwą producenta oraz znakami identyfikującymi produkt. Każdy dostarczony artykuł powinien być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin przydatności do użycia dostarczonych artykułów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy. Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były fabrycznie nowe, nie mogą nosić znamion użytkowania oraz muszą być pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. 5. W przypadku użycia w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych producentów lub produktów, dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do wymaganych. Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy i standardy jakościowe, co produkt określony w niniejszym SIWZ. 6. Zamawiający Wymaga aby w przypadku zaoferowania produktów równoważnych, nazywanych w dalszej części SIWZ zamiennikami, Wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp, wykazał, że oferowane przez niego zamienniki spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego opis techniczny produktów (jakikolwiek dokument pochodzący od producenta produktu) oferowanych przez siebie zamienników. Opis powinien zawierać nazwę produktu oraz co najmniej te parametry techniczne i jakościowe, które są zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – dotyczy poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71 74, 75, 76, 77, 79, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99. Dokumenty te stanowić będą dowód równoważności zaproponowanych zamienników. Dopuszcza się złożenie ich w formie karty produktu, karty katalogowej producenta lub innego dokumentu pochodzącego od producenta danego zamiennika, z którego będą wynikały parametry techniczne oferowanego zamiennika. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej producenta. Jeżeli dany producent nie posiada własnej strony internetowej wprowadza produkty na rynek polski za pośrednictwem generalnego importera, autoryzowanego przedstawiciela, Zamawiający nie przyjmie takiego opisu, który nie pochodzi od producenta produktu. 7. W przypadku zaoferowania zamienników, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na własny koszt bezpłatnych próbek zamienników w terminie do 2 dni roboczych, liczonych od daty wezwania, a Zamawiający zastrzega sobie prawo przetestowania załączonego zamiennika i poddania go ocenie (ocena: spełnia/nie spełnia). Oprócz zgodności zamiennika z Opisem Przedmiotu Zamówienia, ocenie podlegać będą następujące parametry: • poz. 3 – cienkopis czerwony - ocenie podlegać będzie: czy końcówka pisząca się nie rozwarstwia, nie wygina podczas pisania, czy linia pisania jest ciągła, czy cienkopis wymaga rozpisania (test: papier 80 g/m2) • poz. 4 – datownik samotuszujący – ocenie podlegać będzie płynność ruchu automatu, brak przycinania się mechanizmu (próba: 100 x jedno za drugim), brak przycinania się mechanizmu zmiany daty (próba: 50 przesunięć jedno za drugim), • poz. 5, 7 – długopis zwykły typu BIC – ocenie podlegać będzie: czy linia pisania jest ciągła, czy nie wycieka tusz, czy nie plami pisząc, czy długopis wymaga rozpisania (test: papier 80 g/m2). • poz. 6 – długopis zwykły typu Tetis– ocenie podlegać będzie: czy linia pisania jest ciągła, czy nie wycieka tusz, czy nie plami pisząc, czy w przezroczystej obudowie na całej długości tusz jest jednolity, bez miejsc pustych, czy długopis wymaga rozpisania (test: papier 80 g/m2), • poz. 8 – długopis na sprężynce – ocenie podlegać będzie: czy linia pisania jest ciągła, czy nie wycieka tusz, czy nie plami pisząc, czy w przezroczystej obudowie na całej długości tusz jest jednolity, bez miejsc pustych, czy długopis wymaga rozpisania (test: papier 80 g/m2), czy przy rozciągnięciu na maksymalną długość sprężynki, trzymając za końcówkę, następuje odczepienie końcówki (wysunięcie z gwintu itp.) – próba 10 naciągnięć. • poz. 9 – długopis żelowy ze skuwką – ocenie podlegać będzie: czy linia pisania jest ciągła, czy nie wycieka tusz, czy nie plami pisząc, czy w przezroczystej obudowie na całej długości tusz jest jednolity, bez miejsc pustych, czy długopis wymaga rozpisania (test: papier 80 g/m2), • poz. 10, 11 – długopis typu Parker – ocenie podlegać będzie: jakość zastosowanych materiałów, czy zaczepowy mechanizm wysuwania wkładu nie zacina się (test: 100 naciśnięć), czy linia pisania jest ciągła, czy nie wycieka tusz, czy nie plami pisząc, czy długopis wymaga rozpisania (test: papier 80 g/m2). • poz. 15 – dziurkacz do 20 kartek – ocenie podlegać będzie: czy obudowa jest jednolita, nie chropowata, gładka, czy widnie logo producenta na obudowie/ elementach metalowych, czy podczas dziurkowania mechanizm się nie zacina, po dziurkowaniu dźwignia szybko odskakuje bez zawieszania się (test: 20 kartek, gramatura papieru 80 g/m2 x 10 jedno za drugim). • poz. 16 – dziurkacz do 30 kartek – ocenie podlegać będzie: czy obudowa jest jednolita, nie chropowata, gładka, czy widnie logo producenta na obudowie/ elementach metalowych, czy podczas dziurkowania mechanizm się nie zacina, po dziurkowaniu dźwignia szybko odskakuje bez zawieszania się (test: 30 kartek, gramatura papieru 80 g/m2 x 10 jedno za drugim), czy pojemnik na ścinki nie ślizga się. • poz. 22 – foliopis czarny 1 mm - ocenie podlegać będzie: czy końcówka pisząca się nie rozwarstwia, nie wygina podczas pisania, czy linia pisania jest ciągła, kolor intensywny, wyrazisty kontur czy wymaga rozpisania, czy tusz szybko schnie, czy się nie rozmazuje (test: płyta CD/DVD, folia), • poz. 23 –gumka do mazania - ocenie podlegać będzie czy nie niszczy ścieranej powierzchni, czy jest giętka, nie kruszy się, nie pęka, nie brudzi się, czy posiada zdolność samooczyszczenia, pozostawia mało ścinek, nie drażni papieru, nie narusza jego struktury, każda sztuka zapakowana osobno w folię z paskiem ( test: mazanie rysunku ołówkowego na kartce- papier 80 g/m2). • poz. 29- klej w sztyfcie - ocenie podlegać będzie: czy klejący wkład łatwo się wykręca i wkręca, czy nie jest wyschnięty, czy łatwo się rozprowadza po powierzchni klejonej (gładką warstwą bez grudek ), czy nie marszczy papieru, nie przesiąka, czy jest łatwy w użyciu, czy sztyft bez problemu dociera w każde miejsce, które ma zostać pokryte klejem, niebrudzący a w przypadku zabrudzenia czy łatwo się zmywa z tkaniny i skóry, użytkownika, czy nakrętka dokładnie przylega i zabezpiecza sztyft przed wysychaniem (test: papier 80 g/m2). • poz. 41 – kredki świecowe BAMBINO 18 kolorów - ocenie podlegać będzie: czy łatwo kolorują, nie drapią kartki (test: zakolorowanie kartki - gramatura papieru 80 g/m2), czy nie kruszą się w trakcie kolorowania, czy nie łamią się (test: kolorowanie pod kątem, trzymając za końcówkę). • poz. 53 – ołówek niełamliwy z gumką– ocenie podlegać będzie: czy łatwo pisze, czy grafit nie kruszy się w trakcie szkicowania, czy podczas ostrzenia materiał się nie szarpie, nie wyrywa, czy łatwo zmazuje się za pomocą gumki zintegrowanej z ołówkiem, czy gumka pozostawia smugi, czy gumka łamie się w trakcie zmazywania (test: szkicowanie i mazanie na kartce - gramatura papieru 80 g/m2), czy grafit ołówka nie łamie się po upuszczeniu na twardą powierzchnię (test: upuszczenie ołówka z wysokości ok. 1 m i struganie). • poz. 76, 77 – taśma biurowa transparentna z dyspenserem 19mm i taśma biurowa matowa 19mm – ocenie podlegać będzie: czy łatwo odkleja się z rolki i od klejonej powierzchni, czy podczas odklejania z rolki się nie rwie, czy łatwo się odwija i nakleja, czy można rozerwać ręką. • poz. 91 - zakreślacz fluorescencyjny - ocenie podlegać będzie: czy końcówka pisząca się nie rozwarstwia, nie wygina podczas pisania, czy linia pisania jest ciągła czy pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny, a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne (test: papier 80 g/m2). • poz. 92- zestaw 6 cienkopisów- ocenie podlegać będzie każdy cienkopis z zestawu : - czy końcówka, odporna jest na złamania i rozwarstwienia. czy końcówka pisząca się nie wygina podczas pisania, czy linia pisania jest ciągła, czy cienkopis wymaga rozpisania (test: papier 80 g/m2). • poz. 94 – zszywacz z przedłużonym ramieniem– ocenie podlegać będzie: czy na 10 zszyć pliku 20 kartek o gramaturze 80 g/m2 mechanizm się nie zacina, zszywka obejmuje wszystkie kartki. • poz. 96 – zszywacz biurowy do 30 kartek – ocenie podlegać będzie: czy na 10 zszyć pliku 30 kartek o gramaturze 80 g/m2 mechanizm się nie zacina, zszywka obejmuje wszystkie kartki. • poz. 97 – zszywacz metalowy mini – ocenie podlegać będzie: czy na 10 zszyć pliku 10 kartek o gramaturze 80 g/m2 mechanizm się nie zacina, zszywka obejmuje wszystkie kartki. 8. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na każdy z dostarczanych produktów chyba, że produkt objęty jest dłuższą gwarancją producenta, wówczas obowiązujący jest okres gwarancji udzielonej przez producenta. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany wadliwych artykułów i dostarczenia fabrycznie nowych, wolnych od wad na zasadach określonych w umowie. 9. Zamawiający wymaga, aby dostawa asortymentu określonego w przedmiocie zamówienia dokonywana była w sposób umożliwiający natychmiastowe sprawdzenie stanu ilościowego i jakościowego, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego opakowania. 10. Zamawiający wymaga, aby w momencie dostawy asortymentu opisanego w pozycjach 1, 17, 18, 19, 26, 27, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 52, 59, 64, 66, 78, 81, 82, 90, OPZ Wykonawca załączył opis techniczny produktów, tj. jakikolwiek dokument pochodzący od producenta produktu, zawierający co najmniej te parametry techniczne, które są zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku dostarczenia produktu o jakości niezgodnej z opisem technicznym ww. asortymentu, Zamawiający odmówi odbioru tej części dostawy, a Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości na warunkach określonych w umowie. 11. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały zostały przez Wykonawcę wniesione do pomieszczeń magazynowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający odmówi odbioru dostawy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni wniesienia materiałów do wskazanych pomieszczeń. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach