Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 70
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5365705-06 , fax. 22 8602842
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Regionalny
  ul. Jana Pawła II 70 70
  00-175 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5365705-06, fax. 22 8602842
  REGON: 01061308300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Szczegółowy wykaz materiałów oraz ich ilości zawiera Tabela A) Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych materiałów biurowych zostały określone w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający przedstawił w nim minimalne parametry, jakie powinny spełniać oferowane materiały biurowe. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. na materiały o innych nazwach niż podane w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ (dot. poz. 1-19). Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie materiał o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego. Szczegółowe kryteria równoważności dla ww. pozycji zostały określone w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ. 3. W przypadku kiedy parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne bądź użytkowe oferowanych przez Wykonawcę materiałów biurowych będą mniej korzystne niż opisane w Tabeli A) Załącznika nr 1 do SIWZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania. 4. Materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnym opakowaniu, oznaczone etykietami/opisem umożliwiającymi ich identyfikację. Muszą być objęte 12 miesięczną gwarancją jakości. 5. Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy materiały biurowe do magazynu Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie przy ul. Dzikiej 2. 6. Termin realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze od daty podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arimr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach