Przetargi.pl
Dostawa materiałów (artykułów) biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5311555 , fax. 22 6354000
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie
  Plac Bankowy 2
  00-095 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5311555, fax. 22 6354000
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów (artykułów) biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów (artykułów) biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych, do siedziby zamawiającego przy Placu Bankowym 2, w Warszawie. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia określono w § 18 SIWZ. Pierwsza część zamówienia - materiały (artykuły) biurowe, wg § 18 ust. 1. Druga część zamówienia - materiały (artykuły) eksploatacyjne, wg § 18 ust. 2; UWAGA 1: oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na której wykonanie składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty na wykonanie tej części; Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego [innego niż podany (z nazwy) przez zamawiającego w opisie materiałów (artykułów) biurowych i eksploatacyjnych określonych w przedmiocie zamówienia] pod warunkiem, że oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, wykonawca obowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości zamawiającego winno wynikać, iż oferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania asortymentu równoważnego w postaci materiałów (artykułów) regenerowanych (np.: tonerów), wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie pozytywną opinię lub atest producenta danego materiału (artykułu), z której to opinii (lub atestu) w sposób niebudzący żadnej wątpliwości zamawiającego winno wynikać, iż oferowany materiał (artykuł) jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do materiału (artykułu) określonego przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. UWAGA 2: zaoferowanie asortymentu (materiałów i artykułów) sprzecznego z powyższymi wymogami skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie oceny ofert, zażądania od wykonawcy(ów) próbek (egzemplarza) zaoferowanego towaru zamiennego, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, co do ich (jego) zgodności z wymaganiami zamawiającego;3. Materiały (artykuły) biurowe muszą być fabrycznie nowe, nienoszące znamion użytkowania, wolne od wad, pełnowartościowe. 4. Materiały (artykuły) biurowe muszą być opakowane oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. Należy dołączyć do oferty dokument stwierdzający wniesienie wadium. Wysokość wadium: dla części nr 1 wadium w wysokości 1200,00 PLN; dla części nr 2 wadium w wysokości 2 200,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach