Przetargi.pl
Dostawa macierzy, komputerów, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz sprzętu multimedialnego

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(12)4223264
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
  Rynek Główny 35
  31-011 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)4223264
  REGON: 382698540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mhk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa macierzy, komputerów, oprogramowania, urządzeń sieciowych oraz sprzętu multimedialnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego obejmującego macierz, komputery, oprogramowanie, urządzenia sieciowe oraz sprzętu multimedialny. 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje 4 części: 1) Część I(A) – MACIERZ PLIKOWA 2) Część II(B) – SPRZĘT KOMPUTEROWY, OPROGRAMOWANIE 3) Część III(C) – KOMPUTERY PRZENOŚNE, AKCESORIA 4) Część IV (D) – SPRZĘT MULTIMEDIALNY 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (odpowiednio I (A), II (B), III (C), IV (D)).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do siwz). Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co oznacza brak powiązań zarówno kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz.U. z 2018 r.poz.798/, Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą (wg załącznika nr 5 do SIWZ). W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. W przypadków wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach