Przetargi.pl
„Dostawa Łóżek szpitalnych–6 kpl (5 kpl anestezjologicznych i 1 kpl bariatryczne), Foteli ginekol. 2 szt., Fotela ginekol. z funkcją łóżka porodowego 1 szt. oraz Materacy przeciwodleżynowych 32 szt.”

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Jana Pawła II 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 22 53 828
 • Data zamieszczenia: 2023-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
  Jana Pawła II 68
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 22 53 828
  REGON: 100682491
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa Łóżek szpitalnych–6 kpl (5 kpl anestezjologicznych i 1 kpl bariatryczne), Foteli ginekol. 2 szt., Fotela ginekol. z funkcją łóżka porodowego 1 szt. oraz Materacy przeciwodleżynowych 32 szt.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a. Część I -Łóżko intensywnej opieki medycznej z przechyłem bocznym, wagą i wyposażeniem (anestezjologiczne) – 5 kpl. Łóżko szpitalne bariatryczne – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ – Formularz Ofertowy. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianego asortymentu.b. Część III -Fotel ginekologiczny – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SWZ – Formularz Ofertowy. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianego asortymentuc. Część IV -Fotel ginekologiczny z funkcją łóżka porodowego 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1c do SWZ – Formularz Ofertowy. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianego asortymentu.d. Część V -Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe wyposażone w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów 32 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1d do SWZ – Formularz Ofertowy. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianego asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach