Przetargi.pl
Dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z oprzyrządowaniem (w tym z materacami zmiennociśnieniowymi przeciwodleżynowymi) i szafkami przyłóżkowymi.

SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-120 Krzemieniewo, Górzno
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(65)5369453, , fax. +48(65)5369452
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie
  Górzno 63
  64-120 Krzemieniewo, woj. wielkopolskie
  tel. +48(65)5369453, , fax. +48(65)5369452
  REGON: 41104954800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacjamsw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z oprzyrządowaniem (w tym z materacami zmiennociśnieniowymi przeciwodleżynowymi) i szafkami przyłóżkowymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa łóżek rehabilitacyjnych wraz z oprzyrządowaniem (w tym z materacami zmiennociśnieniowymi przeciwodleżynowymi) i szafkami przyłóżkowymi”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przestawiono w załącznikach nr 1a, nr 1b i nr 1c: - załącznik nr 1a: łóżka rehabilitacyjne wraz z oprzyrządowaniem – szt. 15 (kod CPV 33192120-9). - załącznik nr 1b: materace zmiennociśnieniowe przeciwodleżynowe – szt. 15 (kod CPV 33158400-6). - załącznik nr 1c: szafki przyłóżkowe – szt. 15 (kod CPV 33192300-5).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w tym posiadają wpis do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach