Przetargi.pl
Dostawa łóżek elektrycznych ortopedycznych z wyposażeniem.

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 427 357 , fax. 896 469 250
 • Data zamieszczenia: 2021-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 427 357, fax. 896 469 250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa łóżek elektrycznych ortopedycznych z wyposażeniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dostawę łóżek elektrycznych ortopedycznych z wyposażeniem - 29 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną