Przetargi.pl
Dostawa licencji oprogramowania deweloperskiego (Visual Studio)

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-805 Warszawa, Chmielna 132/134
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
  Chmielna 132/134
  00-805 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 364760520
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akmf.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania deweloperskiego (Visual Studio)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania deweloperskiego Visual Studio w zakresie jak poniżej:1) dostawa 39 sztuk licencji wieczystych Visual Studio Professional 2022 wersja GOV lub równoważnych wraz ze standardowym wsparciem producenta na okres 12 miesięcy;2) dostawa 4 sztuk licencji wieczystych Visual Studio Professional with MSDN 2022 wersja GOV lub równoważnych wraz ze wsparciem LSA (Software Assurance) na czas 36 miesięcy;3) dostawa 1 sztuki licencji wieczystej Visual Studio Enterprise with MSDN 2022 wersja GOV lub równoważnej wraz ze wsparciem LSA (Software Assurance) na okres 36 miesięcy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymagań równoważności zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach