Przetargi.pl
Dostawa licencji na moduły oprogramowania oraz wyposazenia rozszerzającego funkcjonalność systemu HIS-ESCULAP wraz z ich wdrożeniem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 341 270, , fax. 426 341 254
 • Data zamieszczenia: 2018-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Północna 42
  91-425 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 341 270, , fax. 426 341 254
  REGON: 47080507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswlodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji na moduły oprogramowania oraz wyposazenia rozszerzającego funkcjonalność systemu HIS-ESCULAP wraz z ich wdrożeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu medycznego (HIS) - ESKULAP wraz z wyposażeniem i wdrożeniem. W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących prac: - Dostarczenia dokumentów licencyjnych do nowo nabywanych aplikacji. - Wdrożenia nowo nabywanych aplikacji. - Wykonania usług instruktażowych nowo nabywanych aplikacji. - Dostarczenia dokumentacji. Szczegółowy opis zamówienia wraz z wymaganiami zawiera załącznik nr 2 do SIWZ – Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podpisane i wypełnione: oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnieniu warunków, Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi, Formularz oferty, Formularz cenowy, Informacja o podwykonawcach, Oświadczenie o dopuszczeniu sprzętu do obrotu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach