Przetargi.pl
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno

Urząd Gminy Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, Łomżyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6232580, 6232584, , fax. 896 232 592
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szczytno
  Łomżyńska 3
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6232580, 6232584, , fax. 896 232 592
  REGON: 54376900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.htt//bip.ug.szczytno.pl/wiadomości/3/lista/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Szczytno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Część 1 – Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, opracowanie dokumentacji SZBI oraz uruchomienie systemu informacji przestrzennej: a. zakup licencji centralnej platformy e-usług mieszkańca; b. wdrożenie centralnej platformy e-usług mieszkańca; c. modernizacja systemu dziedzinowego; d. zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów; e. wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów; f. opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD; g. opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD; h. zakup licencji systemu informacji przestrzennej; i. wdrożenie systemu informacji przestrzennej; j. przeprowadzenie digitalizacji zasobów informacji przestrzennej; k. opracowanie API zasobu informacji przestrzennej; l. opracowanie dokumentacji SZBI. 2. Część 2 – Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego: a. wyposażenie serwerowni – zakup serwera – 1 szt.; b. wyposażenie serwerowni - zakup konsoli zarządzającej – 1 szt.; c. wyposażenie serwerowni - zakup baterii do UPS – 1 szt.; d. wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego – 1 szt.; e. wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia UTM – 1 szt.; f. wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS – 1 szt.; g. wyposażenie serwerowni - zakup zestawu komputerowego – 1 szt.; h. wyposażenie stanowiska kancelaryjnego – zakup skanera – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1Zamawiający wymaga wniesienia wadium na kwotę: 1. Część 1 – 10 000,00 zł 2. Część 2 – 3 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach