Przetargi.pl
Dostawa licencji akademickiej (Site License) na użytkowanie oprogramowania Statistica -Pakiet Zaawansowany, do celów dydaktycznych i naukowych dla pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16 , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2013-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78 78
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, fax. 012 648 12 10
  REGON: 00032784700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji akademickiej (Site License) na użytkowanie oprogramowania Statistica -Pakiet Zaawansowany, do celów dydaktycznych i naukowych dla pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Licencja akademicka (Site License) na użytkowanie oprogramowania Statistica -Pakiet Zaawansowany, do celów dydaktycznych i naukowych dla pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 2. Licencja dla 5 stanowisk na użytkowanie oprogramowania STATISTICA - Automatyczne Sieci Neuronowe. Dodatkowe wymagania: a. możliwość zainstalowania i korzystania z oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; b. możliwość zainstalowania zarówno sieciowo jak i na pojedynczych stanowiskach; c. możliwość instalacji oraz korzystania z programu STATISTICA na domowych komputerach pracowników oraz studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; d. w czasie obowiązywania umowy otrzymywanie automatycznie uaktualnienia do nowych wersji; e. prawo do bezpłatnej pomocy technicznej; f. możliwość wyboru polskiej i angielskiej wersji programu. Dostawa obejmuje nośniki najnowszych wersji polsko- i angielskojęzycznych oraz klucze aktywacyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach