Przetargi.pl
Dostawa leku Basiliximabum

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 72
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4661086 , fax. 091 4661113
 • Data zamieszczenia: 2013-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4661086, fax. 091 4661113
  REGON: 00028890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leku Basiliximabum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku Basiliximabum: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Postać Dawka Ilość opakowań Jednostka miary opakowania -1- -2- -4- -5- -6- -7- 1 Basiliximabum inj. iv. 20 mg 60 x 1 fiol. s. subst. + 1 amp. z rozp. 2. Zamawiający wymaga aby oferowany lek był wprowadzony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zmianami); 3. Zamawiający wymaga aby oferowany lek posiadał okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy leków do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania faksem. Termin realizacji zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zapotrzebowania. 5. Ilość leku podana w powyższej tabeli jest maksymalna, z tym że ma charakter orientacyjny. Zamawiający ma prawo zamówić ich mniejszą ilość, z tym że nie mniej niż 50 % ilości podanej w tabeli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336523008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk2.pum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach