Przetargi.pl
Dostawa leków, wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych i drobnego sprzętu medycznego.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków, wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych i drobnego sprzętu medycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, wyrobów medycznych, produktów farmaceutycznych i drobnego sprzętu medycznego, przeznaczonych dla 25 WOG Białystok oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę: 1) sprzętu medycznego / ratowniczego, 2) drobnego sprzętu medycznego. 3) leków, 4) produktów farmaceutycznych, 5) wyrobów medycznych, 6) kremów ochronnych przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych (wiatru i mrozu) oraz kremów przeciwsłonecznych. 7) apteczek pierwszej pomocy, 8) wkładów do apteczek pierwszej pomocy. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia terminowej realizacji dostaw. 2) wykonania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, z należytą starannością, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 3) dostarczenia asortymentu dopuszczonego do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia, że sprzedawany asortyment jest wolny od jakichkolwiek wad. 4) udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na zakupiony asortyment, 5) wydania Zamawiającemu w momencie dostawy dokumentów gwarancyjnych asortymentu, jeśli takich udzielił producent. 4. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 30.11.2019 r. 5. Sposób realizacji dostaw: 1) Wykonawca dostarczy zapotrzebowany przez Zamawiającego asortyment na adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok. 2) Dostawy przedmiotu umowy zrealizowane będą w dzień roboczy tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00, w piątek w godzinach 8:00 -12:00. 3) Dostarczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie transportem spełniającym warunki określone w wymaganiach producenta w zakresie przechowywania i transportu danego asortymentu. 4) Przedmiot umowy musi być: fabrycznie nowy, zapakowany i dostarczony w oryginalnych opakowaniach oznakowanych logo i nazwą producenta/importera oraz opisem zawartości, opakowany indywidualnie w wewnętrzne opakowania uniemożliwiające kontakt z atmosferą, zawilgocenie, itp. W przypadku gdy część przedmiotu umowy wymaga przepakowania, przedmiot umowy musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym. 5) Wykonawca dostarczy z asortymentem ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o asortymencie, w tym o sposobie jego przechowywania. 6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentów potwierdzających gwarancję producenta, instrukcje zastosowania w języku polskim, protokół zdawczo-odbiorczy i depozytowy oraz dokument materiałowy (fakturę VAT). Bez dostarczenia niezbędnej dokumentacji towar nie zostanie przyjęty. 7) Osoba przyjmująca asortyment ze strony Zamawiającego dokonuje sprawdzenia asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego produktu z produktem wskazanym w ofercie oraz dokumentów wskazanych w ppkt. 6. Jeżeli zamawiający nie ma zastrzeżeń do całości asortymentu, strony podpisują „Protokół zdawczo-odbiorczy”. 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego produktu z produktem wskazanym w ofercie w ciągu 7 dni od uzgodnionego terminu jego dostawy (nie dotyczy części V). W takim przypadku upoważnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy sporządzą i podpiszą jedynie „Protokół depozytowy”, zaś dopiero po sprawdzeniu przez Zamawiającego asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego produktu z produktem wskazanym w ofercie, strony sporządzą i podpiszą „Protokół zdawczo - odbiorczy”. 9) Zamawiający dopuszcza realizację dostawy przez Wykonawcę systemem zleconym (np. firma kurierska), z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy systemem zleconym powinna zapewnić Zamawiającemu możliwość rozpakowania i sprawdzenia dostarczanego asortymentu pod względem ilościowym i zgodności dostarczonego produktu z produktem wskazanym w ofercie oraz zgodności z umową, w czasie zapewniającym Zamawiającemu rzetelne przyjęcie towaru. 10) Wykonawca bądź jego przedstawiciel jest uprawniony w każdym przypadku do obecności przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy bądź jego przedstawiciela ma ten skutek, że sporządzony jednostronnie tylko przez Zamawiającego „Protokół zdawczo – odbiorczy” zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy – bez możliwości wniesienia do jego treści uwag. 11) W przypadku jakichkolwiek uwag odbiorcy w trakcie przyjmowania asortymentu, przedmiot umowy uważa się za nieprzyjęty w wadliwej części o czym jednostronnie decyduje Zamawiający, wówczas w protokole zdawczo - odbiorczym w kolumnie uwagi Zamawiający wpisze swoje uwagi (np. informacje o niezgodności ilościowej dostarczonego produktu, informacji o uszkodzeniach produktu, niezgodności dostarczanego produktu z produktem zaoferowanym, itp.). Protokół zostaje podpisany przez osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostawy realizowanej przez firmę zewnętrzną (np. firma kurierska) bądź nieobecności Wykonawcy lub jego upoważnionych przedstawicieli, protokół zostanie sporządzony i podpisany jednostronnie tylko przez Zamawiającego i następnie przekazany Wykonawcy bez możliwości wniesienia uwag do jego treści. 12) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu w ciągu 5 dni od dnia sporządzenia protokołu, a w przypadku jego jednostronnego sporządzenia – od dnia przesłania jego skanu na adres e-mail Wykonawcy. 13) Po ponownym dostarczeniu przez Wykonawcę niewadliwego asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą, strony podpiszą oddzielny protokół zdawczo-odbiorczy. 14) W przypadku gdy Wykonawca nie wymieni wadliwego asortymentu w terminie wskazanym w ppkt. 12, Zamawiający będzie mógł według swojego wyboru, zachowując uprawnienie do dochodzenia kar umownych, wezwać Wykonawcę do niezwłocznego wykonania umowy albo nabyć asortyment w zakresie niewykonanej części umowy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający jest wówczas upoważniony do potrącenia z ceny należnej Wykonawcy kwoty, którą Zamawiający zapłaci za nabyty w ten sposób asortyment w zakresie niewykonanej części umowy. 15) W sytuacji opisanej w ppkt. 14 terminem wykonania umowy jest data sporządzenia i podpisania „Protokołu zdawczo – odbiorczego” dotyczącego wymienionych przez Wykonawcę wadliwych części asortymentu na zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną w postępowaniu ofertą. 16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot umowy do podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. 17) Zamawiający może odmówić odbioru asortymentu w przypadku: gdy będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub będzie niezgodny z nazwą oferowanego asortymentu, będzie w stanie niekompletnym, wadliwy, termin ważności niezgodny z terminem określonym przez Zamawiającego, bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie. Wykonawca powinien dostarczyć towar należycie opakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 18) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, które posiadać będzie dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część 1: Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne są zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn zm.) zgodnie z Załącznikiem nr 16 do SIWZ. Część 2: Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z Załącznikiem nr 17 do SIWZ. Koncesja, zezwolenie lub licencja uprawniająca do obrotu lekami wydana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (podst. prawna ustawa z dn. 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499), lub oświadczenie, ze taka koncesja nie jest wymagana Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca dokonał weryfikacji autentyczności dostarczonych produktów leczniczych zgodnie z Załącznikiem nr 17 do SIWZ. Część 3: Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne są zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn zm.) zgodnie z Załącznikiem nr 16 do SIWZ. Część 4: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. Część 5: Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne są zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn zm.) zgodnie z Załącznikiem nr 16 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1.1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Formularz cenowy na Część 1-5 – Załącznik nr 5-9 do SIWZ 1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.4. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 4 do SIWZ. 1.5. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne są zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175 z późn zm.) dla Części 1,3,5 – Załącznik nr 16 do SIWZ. 1.6. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski dla Części 2 – Załącznik nr 17 do SIWZ. 1.7. Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca dokonał weryfikacji autentyczności dostarczonych produktów leczniczych dla Części 2 – Załącznik nr 17 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach