Przetargi.pl
Dostawa leków, preparatów do żywienia dojelitowego, preparatów do odżywiania oraz materiałów j. u. (uzupełnienie): pojemniki na zużyte igły w podziale na zadania

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, Moniuszki13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 784 919 226 , fax. 55 62 08 362
 • Data zamieszczenia: 2022-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie
  Moniuszki13
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 784 919 226, fax. 55 62 08 362
  REGON: 280242068
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-braniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków, preparatów do żywienia dojelitowego, preparatów do odżywiania oraz materiałów j. u. (uzupełnienie): pojemniki na zużyte igły w podziale na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1: LekiZadanie 2: LekiZadanie 3: LekiZadanie 4: LekiZadanie 5: LekiZadanie 6: LekiZadanie 7: LekiZadanie 8: LekiZadanie 9: LekiZadanie 10: LekiZadanie 11: Środki kontrastoweZadanie 12: LekiZadanie 13: LekiZadanie 14: LekiZadanie 15: LekiZadanie 16: Płyny infuzyjne cz1Zadanie 17: Płyny infuzyjne cz.2Zadanie 18: LekiZadanie 19: Leki narkotyczne i psychotropoweZadanie 20: LekiZadanie 21: LekiZadanie 22: LekiZadanie 23: LekiZadanie 24: LekiZadanie 25: LekiZadanie 26: LekiZadanie 27: LekiZadanie 28: LekiZadanie 29: LekiZadanie 30: LekiZadanie 31: LekiZadanie 30: Preparaty do żywienia dojelitowego cz.1Zadanie 33: Preparaty do żywienia dojelitowego cz.2Zadanie 34: OdżywkiZadanie 35: OpatrunkiZadanie 36: OpatrunkiZadanie 37: Pojemniki na zużyte igły (uzupełnienie materiały j. u.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadają aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego albo ministra właściwego do spraw zdrowia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub wytwarzania(producenci) oraz w przypadkach uzasadnionych przedmiotem zamówienia, dodatkowe właściwe aktualne zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach