Przetargi.pl
Dostawa leków oraz szczepionek do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 317 22 06, 34 3172207 , fax. 34 3172301
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  ul. 11 Listopada 5C
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 317 22 06, 34 3172207, fax. 34 3172301
  REGON: 30424300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozklobuck.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków oraz szczepionek do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną, wynikającą z aktualnych potrzeb Zamawiającego dostawę leków oraz szczepionek do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 5 C , Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do SIWZ Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych tj wycenę: - Zamiast tabletek - tabletki powlekane, kapsułki lub drażetki - Zamiast tabletek powlekanych - tabletki, kapsułki lub drażetki - Zamiast kapsułek - tabletki powlekane, tabletki lub drażetki - Zamiast drażetek - kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane - Zamiast (tabletek, tabletek powlekanych, kapsułek) o powolnym uwalnianiu - (tabletki, tabletki powlekane, kapsułki) o przedłużonym lub o zmodyfikowanym uwalnianiu. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form parenteralnych tj wycenę: - Zamiast fiolek - ampułki ; - Zamiast ampułek - fiolki Każdorazowa dozwolona w/w zamiana postaci wymaganej przez Zamawiającego musi być zaznaczona w formularzu asortymentowo-cenowym wytłuszczeniem , bądź kursywą .Na etapie realizacji umowy w przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z parametrami opisanymi w SIWZ lub nie jest kompletny, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia objętego reklamacją, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający nie wyraża zgody na samowolną zmianę postaci, wielkości , dawki leku , każdorazowo należy zadać pytanie do konkretnej pozycji w danym zadaniu. Cena i nazwa na fakturze musi odpowiadać cenie i nazwie handlowej ujętej w ofercie Wykonawcy, która stanowi - załącznik do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość , w okresie realizacji umowy, zmniejszenia do 20% ilości przedmiotu zamówienia określonych w załącznikach 1-3 niniejszej specyfikacji. Z tego względu Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Każdorazowa dostawa będzie następowała do Działu Farmacji Szpitalnej Zamawiającego. W tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do wyładunku przedmiotu każdorazowej dostawy i dostarczenia go do w/w Działu. Każdorazowa dostawa będzie następowała w opakowaniach zabezpieczających leki objęte przedmiotem umowy przed uszkodzeniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego opakowania lub niewłaściwego transportu do chwili odbioru przez Zamawiającego w Dziale Farmacji Szpitalnej. Koszty opakowania oraz transportu są elementem ceny jednostkowej. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia , źródła służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia , a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu , producenta czy dostawy. Poprzez zrozumienie oferty równoważnej należy rozumieć przedmiot (produkt, urządzenie /wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe , wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot ( produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić , że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, - Ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie. - Ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie jeżeli wykonawca jest wytwórcą. - W przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 3) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 3 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę 4) Oświadczenie- o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach