Przetargi.pl
Dostawa leków oraz płynów

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-115 Kraków, Garncarska 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48126348282
 • Data zamieszczenia: 2023-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
  Garncarska 11
  31-115 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48126348282
  REGON: 000288366
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków oraz płynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Acidum zoledronicum - szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Filgrastinum - szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ondansetron - szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Ibuprofen - szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych - szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pegfilgrastim - szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach