Przetargi.pl
Dostawa leków onkologicznych

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Al. Legionów 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2810271 do 79 w. 655 , fax. 032 2810270
 • Data zamieszczenia: 2014-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4
  Al. Legionów 10 10
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2810271 do 79 w. 655, fax. 032 2810270
  REGON: 00029627100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital4.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków onkologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków onkologicznych dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 A (formularz cenowy). UWAGA!: Wykonawca winien zaoferować produkty lecznicze: a) znajdujące się w aktualnym wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części B i C (zał. do obwieszczenia Ministra Zdrowia). b) w cenach nie wyższych niż wysokość limitu finansowania, określona w części B i C obwieszczenia do Ustawy refundacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336521006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.szpital4.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach