Przetargi.pl
Dostawa leków narkotycznych i psychotropowych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków narkotycznych i psychotropowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków narkotycznych i psychotropowych wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Cześć nr 1 Leki narkotyczne i psychotropowe, w tym m.in.: Buprenorphinum 35 mcg/h (20 mg), plastry, system transdermalny, Buprenorphinum 52,5 mcg/h (30 mg), plastry, system transdermalny, Buprenorphinum 70 mcg/h (40 mg), plastry, system transdermalny, Dikalii clorazepas 20mg/2ml fiol. proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, Fentanylum 100 mcg tabletki podpoliczkowe, Fentanylum 25 mcg/h, plastry, system transdermalny, Fentanylum 50 mcg/h, plastry, system transdermalny, Fentanylum 50 mcg/ml, amp. 2 ml roztwór do wstrzykiwań, Fentanylum 75 mcg/h, plastry, system transdermalny, Lorazepamum 1 mg, tabl. draż., Midazolamum 15 mg/3ml, amp. roztwór do wstrzykiwań, Midazolamum 5 mg/1ml, amp. roztwór do wstrzykiwań, Midazolamum 5 mg/5ml , amp. roztwór do wstrzykiwań, Midazolamum 50 mg/10ml, amp. roztwór do wstrzykiwań, Morphini sulfas 10 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań, Morphini sulfas 20 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań, Nalbuphini hydrochloridum 10 mg/ml, amp. 2 ml roztwór do wstrzykiwań, Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum 40 mg + 20 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, Oxycodoni hydrochloridum 10 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań lub koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, Oxycodoni hydrochloridum 40 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, Oxycodoni hydrochloridum 50 mg/ml, amp. 1 ml roztwór do wstrzykiwań i infuzji, Remifentanilum 2 mg, fiol. proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, Remifentanilum 5 mg, fiol. proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, Sufentanilum 50 mcg/ml, amp. 5 ml roztwór do wstrzykiwań. Część nr 2 - Lek psychotropowy: Phenobarbitalum Natricum 40 mg, fiol. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu, innej pojemności określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1, dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. 3.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 3.2. Spełniają wymagania opisane w punkcie VIC SIWZ. 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 12 miesięcy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 6. W Sekcji I.1) wpisano adres e-mail: jozefber@poczta.onet.pl, winno być: dzp@szpital.rzeszow.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego oraz koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót hurtowy środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi w hurtowni farmaceutycznej lub składzie konsygnacyjnym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Pzp: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Załącznika nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ, (jeśli dotyczy). 3. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, (jeżeli dotyczy). II. POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY: Oprócz wypełnionego dokumentu oświadczenia wg Załącznika nr 2 do SIWZ do oferty należy dołączyć: 1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularze cenowo – ofertowe do oferowanych Części, sporządzone według wzorów stanowiących – Załączniki nr 1 do SIWZ. Wykonawca wygrywający postępowanie w danej oferowanej Części zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze oferty, jako najkorzystniejszej w danej oferowanej Części Formularza cenowo – ofertowego z podaniem kodu EAN dla każdej pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia, które będą umieszczane na fakturze VAT w celu wprowadzenia danych z umowy do systemu informatycznego, który posiada Apteka Zamawiającego. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). III. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.11 Pzp). Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (§ 5 pkt 10 Rozp.) - wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ. IV. Zgodnie z art. 22a Pzp informujemy, (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu): 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. V. UWAGA:Zgodnie z art. 23 Pzp: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, jakich Wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt.1 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z liderem (pełnomocnik, partner wiodący). 6. Rozliczenia dokonywane będą z liderem lub/i partnerem konsorcjum w zależności, który z członków konsorcjum realizować będzie zamówienie. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach