Przetargi.pl
Dostawa leków, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, prof. Jana Rudnika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 2676060 w. 244, , fax. (018) 267 60 69
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
  prof. Jana Rudnika -
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. (018) 2676060 w. 244, , fax. (018) 267 60 69
  REGON: 28849000020000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igrabka.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę leków, materiałów medycznych, drobnego sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych dla Apteki Instytutu, wg podziału na 36 pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: L.p. Numer pakietu Wadium 1 Pakiet Nr 1 16,00 2 Pakiet Nr 2 93,00 3 Pakiet Nr 3 1 900,00 4 Pakiet Nr 4 50,00 5 Pakiet Nr 5 45,00 6 Pakiet Nr 6 4,00 7 Pakiet Nr 7 280,00 8 Pakiet Nr 8 290,00 9 Pakiet Nr 9 20,00 10 Pakiet Nr 10 54,00 11 Pakiet Nr 11 370,00 12 Pakiet Nr 12 62,00 13 Pakiet Nr 13 72,00 14 Pakiet Nr 14 13,00 15 Pakiet Nr 15 113,00 16 Pakiet Nr 16 18,00 17 Pakiet Nr 17 18,00 18 Pakiet Nr 18 11,00 19 Pakiet Nr 19 46,00 20 Pakiet Nr 20 13,00 21 Pakiet Nr 21 18,00 22 Pakiet Nr 22 12,00 23 Pakiet Nr 23 6,00 24 Pakiet Nr 24 420,00 25 Pakiet Nr 25 550,00 26 Pakiet Nr 26 370,00 27 Pakiet Nr 27 3,00 28 Pakiet Nr 28 2,00 29 Pakiet Nr 29 25,00 30 Pakiet Nr 30 33,00 31 Pakiet Nr 31 43,00 32 Pakiet Nr 32 8,00 33 Pakiet Nr 33 110,00 34 Pakiet Nr 34 58,00 35 Pakiet Nr 35 7,00 36 Pakiet Nr 36 290,00 Razem 5 443,00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział w Rabce-Zdroju, na konto 03 1020 3466 0000 9902 0003 9818; z adnotacją „Wadium Nr sprawy ZP-271-3/PN3/19; Pakiet nr ..... ”. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość realizowania praw określonych w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, Kosztorys szczegółowy (wycenione pakiety), Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach