Przetargi.pl
Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5204032 , fax. 087 5202208
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
  Olecko Kolonia 4 4
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 5204032, fax. 087 5202208
  REGON: 51095674900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekow wg formularza fertowego, załącznik nr 1 z dostawą do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia 4. Zamówienie należy wykonać w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 330000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spolecko.bip.doc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach