Przetargi.pl
Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, OLECKO-KOLONIA
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
  OLECKO-KOLONIA
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510956749
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na potrzeby pacjentów SPZZOD w Olecku w 2023 i 2024 roku.2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy do wypełnienia) – Załącznik nr1a do SWZ.3. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek itp.), niż zamieszczonaw SWZ, a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jestkorzystniejsza pod względem ekonomicznym należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.4. Zamawiający dopuszcza wycenę asortymentu równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki leczróżniącego się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie)przy zachowaniu tej samej drogi podania.5. Zamawiający dopuszcza wycenę innych produktów ale równoważnych pod względem składu chemicznego izastosowania.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia mniejszej ilości leków, niż określona w umowie zawartej w wynikuniniejszego postępowania.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.9. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach