Przetargi.pl
„Dostawa leków do apteki szpitalnej”

Szpital Św. Leona sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Szpitalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8670427, , fax. 15 8670432
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Św. Leona sp. z o.o.
  Szpitalna 4
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8670427, , fax. 15 8670432
  REGON: 26051970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa leków do apteki szpitalnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia wyszczególniony jest w 8 częściach. 1) pakiet nr 1 - liczba pozycji 335 2) pakiet nr 2 – liczba pozycji 2 3) pakiet nr 3 – liczba pozycji 1 4) pakiet nr 4 – liczba pozycji 1 5) pakiet nr 5 – liczba pozycji 1 6) pakiet nr 6 – liczba pozycji 1 7) pakiet nr 7 – liczba pozycji 1 8) pakiet nr 8 – liczba pozycji 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający będzie wymagał – Potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach