Przetargi.pl
Dostawa leków, antybiotyków, surowców farmaceutycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie

Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76100 Sławno, ul. I-go Pułku Ułanów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8103031, 8106302 , fax. 598 102 423
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy
  ul. I-go Pułku Ułanów 9
  76100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8103031, 8106302, fax. 598 102 423
  REGON: 33130866400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków, antybiotyków, surowców farmaceutycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, antybiotyków, surowców farmaceutycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Przedstawione ilości w Załączniku Nr 2 (Formularz asortymentowo-cenowy) są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach