Przetargi.pl
DOSTAWA LEKÓW

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza ogłasza przetarg

 • Adres: 16-070 Choroszcz, pl. dr Zygmunta Brodowicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7191091 w. 404 , fax. 857 191 405
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza
  pl. dr Zygmunta Brodowicza 1
  16-070 Choroszcz, woj. podlaskie
  tel. 85 7191091 w. 404, fax. 857 191 405
  REGON: 50580458000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LEKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków na okres 12 miesięcy. 2. Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Formularzu cenowy Załączniku Nr 2 do SIWZ. 3. Ilości wskazane w Załączniku do umowy „Formularz cenowy” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do wyczerpania ogólnej wartość kwotowej danej części wynikającej z oferty Wykonawcy lub do upływu terminu obowiązywania umowy 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ - znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. 5. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa Projekt umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te należy wpisać w Formularzu ofertowym. 7. Należy przyjąć, że w przypadku wskazania nazwy pochodzenia elementu, nazwy producenta, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego elementu przedmiotu zamówienia, jednak musi on posiadać nie gorszy skład oraz musi spełniać założenia (parametry docelowe) wynikające z SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ. 8. Oferty równoważne: 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 4) Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ. 9. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) dopuszcza składanie ofert częściowych - Liczba części – 21. Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Każdy pakiet stanowi odrębną część zamówienia i będzie podlegał odrębnej ocenie. 2) nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 3) nie przewiduje zawierania umowy ramowej, 4) nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1pkt. 7 ustawy Pzp, 5) nie przewiduje aukcji elektronicznej, 6) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 z późn. zm.) – dotyczy Wykonawców, którzy złożyli ofertę na produkty lecznicze; Zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 poz. 224 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ – uzupełniony i podpisany przez osobę/y upoważnioną; 2) Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ – uzupełniony i podpisany przez osobę/y upoważnioną; 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (wymagany oryginał); 4) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (wymagany oryginał); 5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia - dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie - jeżeli dotyczy (wymagany oryginał); 6) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. VI pkt 3 ppkt. 2) niniejszej SIWZ. 7) dokumentów potwierdzających kwalifikowanie produktu jako wyrobu medycznego: deklaracja zgodności, Certyfikat CE i inne, parametry techniczno-użytkowe (dotyczy Pakietu nr 13 w przypadku zaoferowania glukometrów)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach