Przetargi.pl
Dostawa leków

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Batorego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6100319 , fax. 56 6100306
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  ul. Batorego 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6100319, fax. 56 6100306
  REGON: 87025227400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa leków: Meropenemum Rocuronii bromidum Pancuronii bromidum Bupivacaini hydrochloridum +Epinephrinum Bupivacaini hydrochloridum Cisatracurium do wstrzykiwań i infuzji BCG ad Immunocurationem 1 fiol. + system z rozpuszczalnikiem po 50 ml Prątki BCG do immunoterapii Eptifibatide roztwór do wstrzykiwań Eptifibatide roztwór do infuzji Ondansetroni hydrochloridum Caspofunginum Natrii picosulfas, Magnesii oxydum leve, Acidum citricum anhydricum Voriconazole, zawartość sodu 228,16mg, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji Macrogolum 4000 roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 100mg jonów Fe³⁺/ml (1 ml zawiera 100mg żelaza w postaci izomaltozydu 1000 żelaza(III)) Mupirocinum Fluoxetinum Vancomycin Natrii dihydrophosphas+ Natrii hydrophosphas
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach