Przetargi.pl
dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon 2014/2015

Zespół Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych ogłasza przetarg

 • Adres: 18-315 Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 26
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 270 30 05, 270 34 81
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych
  ul. Kościelna 26 26
  18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 86 270 30 05, 270 34 81
  REGON: 45115109500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zskolaki.superszkolna.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa lekkiego oleju opałowego na sezon 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawę oleju opałowego do celów ogrzewania obiektu Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych w ilości ogólnej 18 000 litrów o parametrach odpowiadających Polskiej Normie Jakościowej PN-C-960224:L1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ustala się wadium w wysokości 1 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zskolaki.superszkolna.pl/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach