Przetargi.pl
„Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Gminy Wartkowice”

Gmina Wartkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-220 Wartkowice, Stary Gostków
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 436 785 105 , fax. 436 785 170
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wartkowice
  Stary Gostków 3D
  99-220 Wartkowice, woj. łódzkie
  tel. 436 785 105, fax. 436 785 170
  REGON: 73093436400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartkowice.pl zakładka Zamówienia Publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Gminy Wartkowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wskazane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1822). 2. Wymagania jakościowe oleju: 1) gęstość w temperaturze 15°C: nie wyższa niż 0,86 g/ml., 2) temperatura zapłonu: nie niższa niż 56°C, 3) lepkość kinematyczna w temp. 20°C: nie większa niż 6,00 mm2/s, 4) zawartość siarki: nie więcej niż 0,2 %/m/m, 5) pozostałość po koksowaniu: nie większa niż 0,3 %/m/m, 6) pozostałość po spopieleniu: nie większa niż 0,01 %/m/m, 7) zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg, 8) wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, 9) temperatura płynięcia: nie wyższa niż – 20°C. 3. Wielkość dostawy: Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia nie mniej niż 55000 l. - łącznie do wszystkich obiektów wskazanych w niniejszym zamówieniu. Podane powyżej ilości oleju mają charakter szacunkowy i zostały wyliczone na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania i służy do prawidłowego przygotowania oferty. Faktyczne ilości oleju opałowego uzależnione będą od potrzeb Zamawiającego i czynników atmosferycznych. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na olej. 4. Zasady dostawy: 1) Dostawa oleju będzie się odbywała w kilku poszczególnych dostawach z uwagi na pojemność zbiorników. 2) Przewiduje się jedną dostawę oleju opałowego w miesiącu, jednak ich ostateczna liczba będzie zależna od ilości zmagazynowanego oleju po wcześniejszej dostawie i pojemności zbiorników. 3) Dostawy będą odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego i w oparciu o oddzielne zamówienia, składane przez Zamawiającego w formie faksu lub drogą elektroniczną. 5. Olej będzie dostarczany do zbiorników zasilających urządzenia grzewcze następujących obiektów Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych: 1) budynek komunalny - Saków 7, 99-220 Wartkowice, 2) budynek komunalny –ul. Targowa 17, 99-220 Wartkowice, 3) budynek Komunalny – Parądzice 25, 99-220 Wartkowice, 4) Szkoła Podstawowa w Kłódnej - Jadwisin 3, 99-220 Wartkowice, 5) Punkt Przedszkolny w Drwalewie – Biała Góra 39, 99-220 Wartkowice. 6. Dostawy odbędą się w obecności przedstawiciela jednostki, do której będzie dokonywana dostawa i każdorazowo potwierdzone zostaną dowodem dostawy, w którym zostanie wpisana, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego (i potwierdzona jego podpisem), rzeczywista ilość dostarczonego oleju opałowego wg wskazań licznika w temperaturze referencyjnej +15 oC; 7. Wykonawca będzie dostarczał olej w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia w dniach i godzinach pracy Zamawiającego; 8. Wykonawca dostawy oleju dokona środkami transportu przystosowanymi do przewozu przedmiotu zamówienia z instalacją pomiarową /dystrybutorem/ posiadającą wymagane przepisami prawa aktualne świadectwo legalizacji potwierdzone przez Urząd Miar; 9. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów, oprócz wymienionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia między innymi: koszty oleju, transportu, załadunku, rozładunku i ubezpieczenia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi. 11. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas wykonywania prac do czasu wykonywania przedmiotu umowy na kwotę minimalną 500000zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w następującej wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, poz. 836 i poz. 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Gminy Wartkowice: Bank Spółdzielczy w Wartkowicach Nr konta: 37 9271 0005 0000 0228 2000 0250 w opisie przelewu wpisując: "wadium – ZP.271.10.2019” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….do dnia ………”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5) nazwę zadania. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą - począwszy od dnia składania oferty, aż do dnia, w którym upływa termin związania ofertą. 8. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.). b) aktualną licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy objętych zamówieniem;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje dla Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, mającego swą siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast dokumentu, o których mowa w niniejszym rozdziale w pkt 3 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w podpunkcie poprzednim. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2097r. poz. 700 z późn. zm.). W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach