Przetargi.pl
Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Pecnej

SZKOŁA PODSTAWOWA W PECNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 62-053 Pecna, ul. Szkolna 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA W PECNEJ
  ul. Szkolna 19
  62-053 Pecna, woj. wielkopolskie
  REGON: 001226150
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Pecnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Pecnej. Przewidywana ilość dostaw oleju opałowego w roku 2023 wynosi 30 000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach