Przetargi.pl
Dostawa laptopów z systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet wraz z urządzeniami krańcowymi - projekt„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

GMINA RACIĄŻ ogłasza przetarg

 • Adres: 09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6791280 , fax. 23 6791275
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RACIĄŻ
  ul. Kilińskiego 2
  09-140 Raciąż, woj. mazowieckie
  tel. 23 6791280, fax. 23 6791275
  REGON: 130378048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaraciaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laptopów z systemem operacyjnym i dostępem do sieci Internet wraz z urządzeniami krańcowymi - projekt„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego przenośnego - laptopów wraz z systemem operacyjnym na potrzeby Gminy Raciąż realizującej projekt grantowy pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 43 szt. komputerów przenośnych - laptopów z systemem operacyjnym.3. Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;4. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja) znajduje się w Załączniku nr 1.1. do SWZ, stanowiącym jednocześnie oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.Zapewnienie dostępu do sieci Internet wraz z niezbędnymi urządzeniami krańcowymi dla dzieci z terenu Gminy Raciąż z rodzin pegeerowskich w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - dla 15 odbiorców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:Dla cz. 1)W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy (w ramach trzech oddzielnych umów) sprzętu komputerowego wraz z ich uruchomieniem, na kwotę nie mniejsza niż 100 000 zł w jednym zadaniu/umowie, oraz załączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;Dla cz. 2)Nie ustala się warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach