Przetargi.pl
Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Szreńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 06-550 Szreńsk, Plac Kanoniczny 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 653 40 38 , fax. 23 653 40 38 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2022-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szreńsk
  Plac Kanoniczny 10
  06-550 Szreńsk, woj. mazowieckie
  tel. 23 653 40 38, fax. 23 653 40 38 w. 24
  REGON: 130378462
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie dostawy 81 szt. laptopów z oprogramowaniem dla Gminy Szreńsk w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ, formularz ofertowy. Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie zgodnie z: wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", który stanowi załącznik nr 1 do SWZ, wymaganiami i ustaleniami z Zamawiającym oraz zapisami projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ). 3.2 Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiającemu powierzono grant nr 2349/2022w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 3.3 Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i postanowieniami projektu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden jego element, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowany, powystawowy i wykorzystywany wcześniej przez inny podmiot. Wszystkie 81 sztuk laptopów muszą być tego samego rodzaju (ten sam model, który pochodzi od tego samego producenta) i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.Ponadto laptopy posiadać będą zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie atesty dotyczące gotowego wyrobu, certyfikaty w zakresie materiałów, z których będą wykonane.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz zastosowanych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach