Przetargi.pl
Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6483856 w. 212
 • Data zamieszczenia: 2020-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
  ul. Prawdziwka 2
  02-973 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6483856 w. 212
  REGON: 32571300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Polska Akademia Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki wielofunkcyjnej - jednej szt. wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z opcją wykupu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne . Na podstawie przepisu art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 5. Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ Zamawiający wskazał znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości . 6. Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i Opis oferowanej ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ; 2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1-4 SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 22a ustawy Pzp; 6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 2. składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach