Przetargi.pl
Dostawa książek oraz e-booków na potrzeby projektu „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (Wydział Anglistyki oraz WSE)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8294440 , fax. 61 8294012
 • Data zamieszczenia: 2018-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  ul. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8294440, fax. 61 8294012
  REGON: 1293330000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek oraz e-booków na potrzeby projektu „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (Wydział Anglistyki oraz WSE)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek na potrzeby projektu „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu”, przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (Wydział Anglistyki oraz WSE). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: Część 1 - Dostawa książek dla Wydziału Anglistyki Wspólny Słownik Zamówień: 22100000-1 Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2a. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2a. Część - 2 Dostawa e-booków dla Wydziału Anglistyki Wspólny Słownik Zamówień: 22100000-1 Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2b. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2b. Część 3 - Dostawa książek dla Wydziału Studiów Edukacyjnych Wspólny Słownik Zamówień: 22100000-1 Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2b. Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2c. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje załącznika nr 2a, 2b i/lub 2c do SIWZ. Oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko do Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy - transportu przedmiotu zamówienia, koszt rozładunku i wniesienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: - część 1 – 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100), - część 2 – 90,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100), - część 3 – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ, dla każdej części osobno; Oświadczenie Wykonawcy RODO – załącznik nr 1a do SIWZ; wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2a, 2b, 2c do SIWZ; oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ; oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 3a (jeżeli dotyczy); dowód wniesienia wadium; pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach